עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

 

 אחריות אישית של קבלן
מאת: אינג'. ע. בן עזרא
 
הסוגיה עד כמה יכולה החברה בע"מ להוות חומה כנגד תביעה אישית של הקבלן נדונה במספר פסקי דין.
 
המסקנה - בנסיבות המקרה ותוך כדי קיום תנאים מסויימים, ניתן לחייב גם את הקבלן אישית - במקום החברה או באופן הדדי עימה.
 
     ראה הפסיקה:
 
     -   ע.א. 725/78 - בריטיש קודיאן בילדרס בע"מ נגד נ. אורן ואח' (שמגר) פד"י ל"ה (4) עמ' 253.
 
          ציטוט מעמ' 259:
 
"אנו נדרשנו למידת אחריותו של המערער והבהרנו לעיל, כי עובדת היותו אורגן של חברה אינה מעלה ואינה מורידה לעניין זה. אם מעשיו ומחדליו עולים כדי עוולה אזרחית, תוטל עליו אחריות אישית בנזיקין.
מאידך גיסא, לא תוטל על פלוני אחריות אישית בשל כך בלבד שבתוקף תפקידו בחברה הוא משמש כמנהלה וכאורגן שלה, אם לא היתה לו מעורבות כלשהי במעשים".
 
     -   ע.א. 271/85 - אביטן נגד פירן בע"מ ורג'ואן דוד. (שמגר) פס"ד מיום 28/10/91.
 
          לאחר שהתרשם שמול הקונים, בעת ההתקשרות, עמד אדם שהציג עצמו כאמיד
          המקיים את הבטחותיו.
 
     -   ת.א. 124/82 - בבית המשפט המחוזי תל אביב. פסה"ד מיום 26/1/87 (כב' השופטים מ. טלגם)
 
          נפסק:     הקבלן אחראי הדדית עם החברה (שהוא הבעלים שלה) והתקבלה התביעה האישית כנגדו.
 
          בלשון פסק הדין, עמ' 36:
 
"וודאי אי אפשר לומר שהחברה ביצעה את הבנייה, והקבלן אינו אלא אורגן שלה אשר בביצוע או במחדלים לא היתה לו - "מעורבות כלשהיא", אדרבא, מכל מכתביו, התכתבויותיו ומעורבותו במשפט הזה ברור לי שהחברה לא היתה אלא אדרת כפות לפעולותיו כבונה...
... אני איפא מקבל את התביעה האישית נגד הקבלן וקובע שהוא אחראי הדדית עם החברה שהיא הבעלים, המתקשרת בחוזה עם הדיירים ושלוחתו הקבלן".
 
-   ע.א. 867/86, 209/87 - בית המשפט העליון, שרין נגד שכון עובדים בע"מ פד"י מ"ה (3) 6/7.
 
          קבלן הבונה דירות אחראי לטיב הבניין בין אם לקח חלק אישי בבנייה ובין אם לא. 
 
     אחריות בנזיקין - ראה: 
 
     -   ע.א. 02574/01 - בבית המשפט המחוזי בחיפה (ד"ר ביין, ש. וסרקרוג, א. רזי) אמיר דרורי ואח' נגד   חדד מנחם דויטש חיים בע"מ חדד מנחם ודוטש חיים.
 
   נפסק:  יש לחייב לא רק את המשיבה 1 (החברה) אלא גם את המשיבים 2 ו-3 (בעלי השליטה במשיבה). 
 
          ציטוט:
 
                   "השופט קמא לא התייחס כלל לעילה הנזיקית".
 
        התיק הוחזר לבית המשפט קמא על מנת שיקבע את ממצאיו בשאלת האחריות  הנזיקית של המשיבים 2 ו-3, לפי שנטען שהם היו אחראים בפועל על עבודות הבנייה שבוצעו תחת ניהולם ובפיקוחם. 
 
     -   ע.א. 2678/02 - בבית המשפט המחוזי בחיפה (י. יעקבי – שווילי, מ. נאמן, י. כהן) ב' חבה נכסים והשקעות בע"מ ובני חבה המערערים נגד אלי ג'אן ואח' המשיבים.     
          פסק דין מיום 18/12/03.
          המשיבים הינם הדיירים שרכשו את דירותיהם מחב' ב' חבה בע"מ וטענו כי -         
          המנהל בני חבה היה הרוח החיה והכתובת לכל דבר ובפועל גם ניהל הבנייה. 
 
         -- בית המשפט קמא (ת.א. 5570/97 שלום חדרה, כב' השופט מוחסן) נפסק כי המנהל חב בחבות בחבות אישית ביחד ולחוד עם החברה. 
 
          -- בערעור (כנגד דעת מיעוט של השופט יצחק כהן) נפסק:
 
"כאשר מדובר בעוולה בנזיקין שנעשתה על ידי האורגן למען החברה ועסקיה (בדומה לעברה פלילית) נושא גם האורגן באחריות אישית, נוסף על האחריות בנזיקין שחלה על החברה".
 
          -    הסתמכות על ע.א. 4612/95 - מתתיהו ואח' נ' שטיל ואח' פד"י נ"א (4) 769, 791, ע' 792, ראה להלן - פעילותם של המנהלים כאשר היא מטילה חובת זהירות אישית.
 
     -   ע.א. 4612/95 - מתתיהו ואח' נ' שטיל ואח', פד"י נא (4) ציטוט מעמ' 792:
 
"במקרה העומד בפנינו לא מתעורר הצורך לפרוס במלואה את היריעה הענפה של הדינים אשר פותחו בשאלה זו. לצורך העניין בפנינו, די שנעמוד על כך, שלצורך גיבושה של חובת זהירות אישית עצמאית של המנהל, נדרש לבסס מערכת נתונים החורגת מגדר פעילותו הרגילה והשגרתית של נושא משרה בחברה. בלי למצות, עשויה להיות בעניין זה משמעות לנתונים, כמו מומחיות אישית של המנהל בעניין. 
נושא ההתקשרות, שעליה סמך הצד האחר להתקשרות (ראו פסק דינו של בית המשפט האנגלי לערעורים בפרשת (1997)                   Williams v.Natural Life Health Foods Ltd. [26];
חובות מקצועיות של המנהל, המבוססות על מיומנות מקצועית שלו - למשל, כרופא, כעורך דין או כמתכנן (ראו פסק-דינו של בית המשפט הפדרלי המחוזי במדינת לואיזיאנה בפרשת (1997)   Thomas L. Cuffe Avondaie Shipyards, Inc. v. Vessel [23];   
או קיומם של יחסים מיוחדים בין המנהל לבין הצד השלישי, אשר הביאו לכך שהצד השלישי נתן במנהל המסוים את אמונו ואת ביטחונו כי המנהל, באופן אישי, לוקח אחריות כלפי הצד השלישי (ראו פסק-הדין של בית המשפט לערעורים של מדינת מינסוטה בפרשת [24] (1998) Solargizer Intem, Inc. Avery v. על כן, השאלה היא אם הניחו המערערים תשתית עובדתית, שממנה ניתן להסיק כי פעילותם של המנהלים בהתקשרות האמורה חרגה מפעולתם השגרתית כמנהלים בחברה, באופן שמטיל עליהם חובת זהירות אישית כלפי המערערים".
 
     -   רע"א 1146/04 - בבית המשפט העליון - החלטה מיום 7/12/04 של כב' השופט א' רובינשטיין על בקשת רשות ערעור בתיק ע"א 2678/02 בבית המשפט המחוזי, המוזכר דלעיל. 
 
בית המשפט דחה הבקשה לרשות ערעור נוסף על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בע"א 2678/02 לפיו הוטלה אחריות אישית בנזיקין על אורגן של חברה, המבקש. 
 
          נפסק:
"הטלת אחריות נזקית אישית על אורגן של חברה, תיעשה אך כאשר לאורגן עצמו היתה חובת זהירות כלפי הצד השלישי, אם בשל  מומחיותו, או בשל יחסי אמון מיוחדים וכדומה, והדבר צריך שייבדק בכל מקרה לפי נסיבותיו."
 
          ועל פי הממצאים העובדתיים כפי שקבע בית המשפט השלום, נפסק:
 
"אין בידי בית המשפט זה כלים במקרה דנן להתערבות בממצאים העובדתיים שקבע בית המשפט השלום, שנתקבלו גם על דעת הרוב בבית המשפט המחוזי."
 
          הבהרה:
הסתמכות על הממצאים העובדתיים בבית המשפט השלום - ראה סעיף 2 בהחלטת בית המשפט העליון:
 
"המבקש, בעלה של החברה ובעל 190 מתוך 200 מניותיה, עמד - כפי שקבע בית המשפט השלום - בקשר ישיר עם המשיבים לאורך       כל תהליך הבניה, ואף הצהיר בפניהם כי בכל בעיה ניתן לפנות אליו באופן אישי."
 
     -   ע"א 2949/00 - בבית המשפט המחוזי בתל אביב, זינקין סוזן נגד: 
           1) קינג גורג 21 קורפו 
2           ) שפר יצחק
 3           ) ויסמן יוסף. 
 
          פס"ד מיום 28/8/03 (כב' השופטים - גרוס, קובו, רובינשטיין)
 
 
              -   המערערת רכשה דירה מהחברה ובחוזה הוצהר כי החברה רשומה במדינת ניו יורק.
 
              -   החברה (המשיבה) והנתבעים האחרים (המשיבים) לא המציאו ראיות באשר למהותה             
            
של החברה פרטים על בעלי מניותיה ומי מוסמך לחתום בשמה, ובמענה לשאלות                   
      
שהועברו אליהם - טענו כי העניין הרלוונטי היחיד הוא שמר שפר היה מנהל החברה                           בפועל במועד הרלוונטי לתביעה. 
 
              -   המערערת מציינת כי לא נמצאה במדינת ניו יורק חברה הרשומה בשם המשיבה. 
 
               בית המשפט קמא פסק:
 
"בנסיבות העניין, משלא הוכחה העובדה שהמשיבה היא בגדר אישיות משפטית עצמאית, ובהתחשב בהערות שנרשמו לעיל על אופן חתימת החוזה, יש לקבוע את אחריותו האישית של שפר כמי שאחראי באופן עצמאי לקיום חובות המשיבה כלפי המערערת."
 
 
 

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים