עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

דף הבית >> אחריות >> האחריות בנושאי בטיחות בעבודות בניה
 
 
האחריות בנושאי בטיחות בעבודות בניה
מאת: אינג' עזרא בן עזרא
 
- על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 1988, חובה על – "מבצע העבודה" - למנות מנהל
  עבודה.

- מנהל העבודה הוא שאחראי, בין היתר על קיומן של הוראות הבטיחות החלות על עבודת הבנייה.

- משלא מונה מנהל עבודה חלה האחריות בנושא הבטיחות על "מבצע העבודה".

- מבצע העבודה הינו - הקבלן הראשי או המזמין, בהתאם לנסיבות כמפורט בתקנה 6 לתקנות הבטיחות:

- תקנה 6 לתקנות הבטיחות מורה באילו מקרים יהא "המזמין" - "מבצע בניה", ובאילו מקרים יחבוש 
   "הקבלן הראשי" מגבעת זו. ציטוט:

     "6. קבלן ראשי וקבלני משנה: 
     (א) הטיל המזמין את ביצוע הבניה על קבלן ראשי, יראוהו כמבצע הבניה לעניין תקנות אלה והחובות
           המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות עליו.
     (ב) מעסיק קבלן ראשי בביצוע פעולת בניה קבלני משנה, יראו את הקבלן הראשי כמבצע הבניה,
           כאמור בתקנת משנה (א). 
     (ג) הטיל המזמין את ביצוע פעולת הבניה על יותר מקבלן ראשי אחד, יראו את המזמין כמבצע הבניה
          לעניין תקנות אלה והחובות המוטלות על מבצע הבניה מוטלות עליו.
     (ד) הוראת תקנת משנה (ג) לא תחול אם קיבל אחד הקבלנים הראשיים על עצמו את האחריות
          הכוללת לביצוע הוראות תקנות אלה, אישר זאת בכתב ושלח הודעה על המינוי, כאמור בתקנה 2,
          למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעת העבודה."

     כלומר: כאשר מבוצעת עבודת הבניה על ידי קבלן ראשי אחד ויחיד - יהיה הוא - "מבצע הבניה".
     כאשר אין קבלן ראשי יכול אחד הקבלנים לקבל האחריות הכוללת למילוי הוראות תקנות הבטיחות
     ואז הוא ייחשב כ- "מבצע הבניה".

     בכל מקרה אחר ייחשב המזמין - כמבצע העבודה.

הפסיקה:
- ראה לעניין זה - ע"א 3805/01 - בבית המשפט העליון, כב' השופטים ש' לוין, א' ריבלין, א' גרוניס,
  פסה"ד מיום 27/4/03. 
  בעניין – דואני (הנפגע - עובד קבלן השלד),
  נגד - 1) מלחי אמנון - היזם, בעל המגרש.
          2) ששון מזרחי - קבלן השלד.

בית המשפט המחוזי ת"א (ת.א. 2011/99 כב' השופט גרסטל) - קבע:

האחריות לפגיעת הגוף של דואני חלה על מזרחי - הקבלן בשטח ומעסיקו של דואני שהוא "מבצע הבניה",
ומלחי אשר מסר את בניית השלד למזרחי ובהעדר קשרי עבודה בינו לבין דואני - אינו אחראי.

בית המשפט העליון -
הפך הקערה על פיה ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות הבטיחות קבע כי - היזם/בעל המגרש - הוא ייחשב כ- "מבצע העבודה", והוא האחראי, ביחד עם מזרחי, לפגיעתו של דואני.

התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי לקביעת חלוקת האחריות בין בעלי הדין המזמין והקבלן) ולקביעת הסעדים להם זכאי הנפגע.
 
המסקנה:

* מקום בו לא מונה מנהל עבודה כדין - האחריות עוברת אל "מבצע הבניה".

* מבצע הבניה - כאשר אין קבלן ראשי הינו המזמין.

* יכול שימונה מנהל עבודה כדין ושתשלח הודעה על המינוי למפקח העבודה האזורי מטעם אחד הקבלנים בשטח,
  ואז הוא יישא באחריות.
 

- ת.א. 1267/03 (פ) - בבית המשפט השלום בירושלים,
  מדינת ישראל נגד פלוני ואח', פס"ד מיום 26/11/03
  כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון - גונן.

-- האירוע: גרימת מוות ברשלנות - מות עובד באתר בניה.

-- נפסק: בהעדר מנהל עבודה באתר אזי המהנדס המפקח אחראי על עניין הבטיחות.

-- ההנמקה: המהנדס המפקח הוא הסמכות המקצועית באתר ועל אף שאין מחובתו למנות מנהל עבודה
    (זוהי חובת היזם והקבלן) הוא אחראי במקום מנהל העבודה שלא היה קיים, לפיכך הוא אשם בעבירה
    של גרימת מוות ברשלנות.

נגזר על המהנדס - מאסר על תנאי ל – 6 חודשים וכן קנס כספי.


  עזרא בן עזרא , תכנון וייעוץ הנדסי
  לאתר הבית: http://www.e-benezra.com
 

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים