עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

סטייה מותרת במידות
מאת: אינג' עזרא בן עזרא

 
  בכל אותן המקומות בהן מצויינת בתקנות מידת מינימום כגון: לרוחב חדר, רוחב פרוזדור, שלח מדרגה וכיוב',
  אסורה כל סטייה ממידת המינימום.

  היינו - הסטייה המותרת במידות על פי המפרט הערוך לפי חוק המכר דירות תשל"ג 1973,
  בשיעור של 2%, אינה חלה לגבי הפחתה ממידת המינימום הנדרשת בתקנות.

 

 ראה חלק מזערי מהפסיקה הקיימת בנושא זה: 

  -   ע.א. 68/85, 71/85, סולל בונה, נגד נמרוד ואח', בית המשפט המחוזי בירושלים, כב' השופטים א' נועם,
   צ' טל, ש' ברנר.

      פסק הדין פורסם בספר תכנון דירה כחוק מאת א' בן עזרא בהוצאת "בורסי", עמ' 257.

      ציטוט מסעיף 5 ב' בפסק הדין: 

"דומה שהוראות שבמפרט המתירות סטייה, תופסות כל  עוד סטייה
זו אינה מגיעה לכך שמידות הבניין חורגות מתקנות התכנון והבנייה. 

הסטנדרטים שנקבעו בתקנות אלה הן הרצפה לכל סטייה מותרת
מהמפרט. 

כל עוד מידות הבניין בסטייה של 2% - אינם חורגים מסטנדרטים
אלה, הסטייה תחשב כסבירה.

                            פרשנות זו נסמכת על שניים:
   .1מטרתם של הדינים:...
   .2 סעיף 4א' לחוק המכר (דירות)..."

   -   ת.א. 249/87 -
        כנפי מאיר ואח'
        נגד
        שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, בית המשפט המחוזי נצרת,
        כב' השופט מנחם בן דוד.

       פסק הדין מובא כאן בעמ'...

       ציטוט: 

"עוד יצויין כאן כי המפרט המחייב כאן וגם זה הקבוע בדין מאפשר
סטייה במידות הבית בהיקף של עד 2%, מבלי שהדבר ייחשב כאי
התאמה והסטייה כאן נופלת בהרבה משיעור זה. אמנם וכפי שבואר
לעיל ובשל היותה "מוכר" על פי דין עדיין לא רשאית היתה שו"פ
לסטות מהמידות הקבועות בתקנות, גם לא בגדרה של הסטייה
המותרת במפרט...".

 

 

   -   ת.א. 922/95 -
   בבית המשפט המחוזי ת"א סלומון שמואל ואחרים
   נגד
   שיכון ופיתוח לישראל בע"מ ואח',
   כב' השופטת ברון צפורה, פס"ד מיום 28/5/03.

       המומחה "הקל ראש" באי ההתאמות שמצא ובית המשפט התייחס לדבר. 

        ציטוט: 

"אין על פי התקנות איסור לבנות פתח העולה על המינימום הקבוע
בתקנה, אולם אסור לבנות פתחים בחדרי שירות ששטחם קטן
מהקבוע.

נושא אחר עליו מתלוננים התובעים, הינו גובה המעקה במרפסות
הכביסה שבדירותיהם. 

המהנדס פורת, קבע כי המעקות במרפסות בדירות התובעים נמוכות
במספר סנטימטרים מ- 105 ס"מ, הגובה הנדרש על פי התקנות. 
 

המומחה מטעם ביהמ"ש סבור כי לדעתו די בגובה 102 ס"מ גובה
המעקות בדירותיהם של התובעים.

משקבע מחוקק המשנה בתקנות את גובה המעקות אין זה מתפקידו
או   מסמכותו של ביהמ"ש לקבוע את הגובה הנדרש משיקולי
בטיחותם של     המשתמשים במרפסות הכביסה.

משום כך אין בכלל רלוונטיות לדעתו, של מומחה ולו גם מומחה
מטעם ביהמ"ש. 

בחקירתו של המהנדס פריידלין התברר כי הוא מתייחס להוראה
שבתקנות, בדבר גובה המעקות כאילו מדובר בהמלצה ולא היא.
המידות הקבועות בתקנות, הינן מידות מינימום מחייבות. 

האמור לעיל בדבר תוקפן המחייב של התקנות נכון גם לעניין מזקף
הראש במהלך המדרגות. 

                      על פי התקנות, נדרש מינימום 210 ס"מ גובה, למזקף הראש."  עזרא בן עזרא , תכנון וייעוץ הנדסי
  לאתר הבית: http://www.e-benezra.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים