עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<


תשלום ריבית על סכומים שנפסקים

מאת: אינג' ע. בן עזרא

לכאורה קיימת השאלה האם זכאים הדיירים להם נפסק פיצוי בגין ליקויי בנייה לקבלת  ריבית על הסכום שנפסק,
וכן מהו מועד הבסיס לתשלום הריבית.

הקביעה הנכונה המעוגנת בפסיקה כפי שיפורט להלן הינה:
החברה הנתבעת/הקבלן (להלן: "הנתבעת") - חייבים לפצות הדיירים בגין הנזקים שגרמו להם.
מאחר וממועד הבסיס, שיכול להיות מועד מסירת הדירה או מועד הגשת התביעה, נחשבת הנתבעת כמחזיקה
שלא כדין בכספים של הדיירים לפי ערך הנזקים שנקבע בפסק הדין; אזי ממועד זה - על הנתבעת לשלם לדיירים
ריבית על פי חוק פסיקת ריבית, בנוסף על  הפרשי ההצמדה.

ראה בפסיקה כדלקמן:

ע.א. 611/89 - בית המשפט העליון פסק דין מיום 15.3.92 פד"י מ"ו (2) עמ' 60 סעיף 13, ציטוט:

"פסיקת הריבית איננה אלא יישום עקרון של העמדת הנפגע במצב  בו היה אלמלא ההפרה, או אילו תוקנה
זו במועדה, שאחרת יוצא  המפר נשכר מחלוף הזמן, והנפגע יוצא חסר. 
הריבית כפי שציינו באה לבטא את העובדה, שהכסף אשר לתשלומו  היה התובע זכאי עוכב על ידי אחר
במקום להיות ברשותו ובשליטתו. 
(דברי הנשיא - שמגר בע"א 330/78 (6) עמ' 504)".

ע.א. 512/95 - מחוזי חיפה (מ. סלוצקי, י. גריל, מ. נאמן), פסק הדין, מיום 2/6/96 - אפרים יצחק נגד
זכריה דרוקר בע"מ ומליבו בע"מ. 
על פי פסק הדין בערעור חוייבה המשיבה (הקבלן) בתשלום ריבית כפי שקבע בית המשפט קמא.

ע"א 2934/94, 2980/94 - בבית המשפט העליון (שטרסברג כהן, טל, טירקל) בפסק הדין שמיום 2/6/96
בעניין ערעור וערעור שכנגד, ארז איתן ואח' נגד דניה סיבוס בע"מ וסו"ב בע"מ ואח'. 
לפי פסק הדין סעיף 5 בו:

"אשר לקביעת מועד מירוץ הריבית מתאריך מאוחר יותר מאשר יום  היווצרות העילה או יום הגשת התביעה,
ייאמר, כי אף שבדרך כלל  ראוי לפסוק ריבית בעד התקופה מאז היווצר החיוב ועד התשלום,  מסורה קביעת
המועד. תחילת מירוץ הריבית לשיקול דעתו של בית המשפט".

ת.א. 782/93 - מחוזי חיפה, (דר' ביין) פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ ואח', פסק הדין מיום
23/6/97. 
סעיף כ"א עמ' 24:
כא. שערוך:

"כל הסכומים בחוות הדעת בכפוף לקביעתי בפסק הדין יוצמדו  למדד המחירים לצרכן מיום מתן חוות הדעת
המרכזית (28.1.96) ועד למתן פסק הדין לפי מדד התשומות בבנייה (תוקן בהחלטה מאוחרת למדד המחירים
לצרכן) והם ישאו ריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום פסק הדין".


(ההדגשה אינה במקור)
  

ע.א. 804/95 - מחוזי חיפה (דר' ביין, גילאור, גריל) בירן ובינדר נגד תומר הצפון.
  בפסקהדין מיום 31/3/97 בעמ' 6 נפסק:

"...במקרה שלפנינו לא נפסקה ריבית כלל ועיקר ובפסה"ד, שהוא כאמור מפורט למדי, אין הסבר מדוע ראה בית המשפט לסטות מהכלל המחייב לפסוק ריבית על חוב.
...הייתי מציע להוסיף לסכום שנפסק (למעט עוגמת נפש) ריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית מחודש אוגוסט
93 שהוא המועד שעל פיו חושבו הפרשי ההצמדה ועד לתשלום".

פסק הדין מופיע בספר בוררות הלכה ומעשה בהוצאת "אתיקה"  עמ' 273.

ע.א. 4445/90 – עמיגור בע"מ נגד מאיוסט ואח' ( מומחיות חלק א' עמ' 225).

לסיכום:
כל פתרון אחר, פרט לפסיקת ריבית והצמדה ממועד מסירת הדירה ו/או ממועד חוות הדעת או לכל המאוחר
ממועד הגשת התביעה, משמעותו פרס לנתבעת בצורה של הלוואה ארוכת טווח ב- 0% ריבית ללא בטחונות.
הנתבעת לא זכאית לפרס שכזה.

 


Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים