עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

 
 דלת יציאה מדירה
מאת: אינג' ע' בן עזרא  
 
- ע.א. 535/95 - ניסים צוקלר ולודמילה צוקלר נגד ג'ורג' לחאם חב' לבניין בע"מ, בית המשפט המחוזי חיפה, כב' השופטים - י' יעקבי-שוילי, ש' פינקלמן ו- י' גריל.
     
      בית המשפט מאמץ את קביעותיו של השופט קמא בהסתמכו על מומחה בית המשפט.
     ציטוט מסעיף ה' 1) בפסק הדין שבערעור:
 
"לגבי דלת יציאה אחורית קבע כב' השופט קמא שהדלת צרה יותר מן הרוחב הנדרש של 0.9 מ', והסבריו של אינג' לחאם לא היו מקובלים עליו, וקבע איפוא כי דרושה הרחבת הפתח והחלפת דלת, לרבות תיקוני טיח – 2,500 ש"ח."
 
      ובהמשך בסעיף י"ז בפסק הדין נאמר:
 
"עיינתי ברשימת כל הליקויים השונים ודמי הנזק כפי שקבע ופירט כב' השופט קמא בסעיף 10 של פסק דינו, ולא מצאתי בקביעותיו ומסקנותיו של כב' השופט קמא טעות כלשהיא שיהא בה כדי להצדיק התערבותה של ערכאת הערעור".
 
      היינו - בית המשפט מאשר את אי התאמתה של הדלת להוראות סעיף 3.05 בתקנות, לפיו:
 
"לא יפחת רוחבן, הנמדד בבניה, של דלתות יציאה בדירה ובחדר שרות ממידות אלה:
(1)   דלת יציאה בדירה - 0.9 מ';
(2)   ..."
 
יש להדגיש שמדובר בדלת - "יציאה אחורית" בדירה ולא בכניסה הראשית לדירה, בניגוד לפרשנות לא נכונה שקיימת לעיתים לפיה, הדרישה לרוחב מינימלי הינה לדלת כניסה ראשית לדירה - ולא היא.
      יש לקרוא את סעיף 3.05 כלשונו -
      -    "דלתות יציאה" בלשון רבים;
      -    ב- "דירה" - בלשון יחיד.
   
כלומר: רוחב מינימלי נדרש, על פי סעיף 3.05 בתקנות, לכל דלתות היציאה מהדירה, גם לדלת אחורית -קל וחומר לגבי דלת הכניסה הראשית.
 
    התייחסות מפורטת לכך שכוונת התקנות הינה לכל דלת יציאה מדירה, ראה:
    - ת.א. 11859/93 - ברוכיס ואח' נגד בנין ופיתוח יפרח אברהם בע"מ, בית המשפט השלום חיפה,
      כב' השופט א' שאנן.
     
ראה ציטוט מפסק הדין, סעיף 14) 5.4:
"5.4 – "יציאה משנית מהדירה" - הדלת צרה מהקבוע בתקנות, אך מחלוקת היא, אם התקנות חלות על דלת יציאה שאינה הדלת העיקרית או היחידה מהדירה. וגמן סבור שלא והנתבעת, כצפוי, בדעתו. התובעים טוענים, כצפוי, שכן. שניהם מסתמכים על תקנות תכנון ובניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תשכ"ט – 1969, ("תקנות הבניה"),
                     שם נאמר:
 
                            "לא יפחת רחבן ... של דלתות בדירה ובחדר שירותים ממידות אלה:
                            דלת יציאה בדירה - 0.90 מ';
                            דלת בחדר שירות - 0.60 מ'."           
                            (ההדגשה שלי).                      
                                                                                                           
התובעים מדגישים את הריבוי ברישא ואילו הנתבעת, את לשון היחיד בסיפא. אני סבור, בכל הכבוד, שאם היה מתקין התקנות מתכוון שרק דלת יציאה אחת, עיקרית, תהייה חייבת להיות רחבה, היה אומר זאת, ואילו כפי שהדברים נאמרו, בלשון בני אדם נאמרו, הן ברישא והן בסיפא, ובהעדר אמירה ספציפית, "דלת יציאה" משמעותה כל דלת יציאה, והדבר מתיישב עם מטרת התקנות ועם ההגיון הכללי ואינו צריך אמירה מפורשת".
 
- ת.א. 73161/96 – הלפרין ואח' נגד שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, בית המשפט השלום ת"א, כב' השופט ד"ר עדי עזר.
     ראה ציטוט מסעיף 5 בפסק הדין:
 
                     "רוחב דלתות היציאה לחצר המשק
מדובר בדלת יציאה מהמטבח לרחבה שרוצפה במקור ריצוף משולב, ושהוגדרה כ"חצר משק" על פי המפרט הטכני. מר רוזנברג קבע (בסעיף 5.1 א' לחוות דעתו), לגבי כל אחת מהדירות, כי אין איזכור בתכנית המכר לכך שמדובר "ביציאה משנית מהדירה" ולכן רוחב הדלת כפי שבוצע עונה על דרישת התקנות.
 
בסעיף 1.1 לסיכומיו טוען ב"כ התובעים כי בתקנה 3.05 לתקנות התכנון והבניה דרישה לרוחב מינימלי של 90 ס"מ לדלת. ב"כ הנתבעת טען שמדובר בפרשנות שגוייה של התקנות ופרשנות ראויה של התקנות היא זו הגוזרת גזירה שווה בין הדלת לחצר המשק לדלת חדר שירות, שעל פי אותה תקנה יכולה להיות ברוחב מינימלי של 60 ס"מ בלבד. לא אוכל לקבל טענה זו. בת"א 9342/87 פריינד נ' אליאב נדונה בעיה דומה, ונפסק ע"י כב' השופטת ד' פלפל כי "דרך יציאה" מוגדרת בסעיף 1 לתקנות העיקריות שהוכנס בתיקון תשמ"ט (ר' קובץ התקנות, 5231, עמ' 1290), "דלת או אמצעי אחר שהיציאה לרחוב דרכו היא במישרין או דרך שטח פתוח". לפי תקנה 2.01 חדר שירות הינו: "חדר האמבטיה, בית שימוש, מזווה, או חדר ארונות." לכן דלת שמובילה לחצר משק או חצר פנימית, האם היא דלת פנימית או חיצונית? לאור שתי ההוראות שצוטטו, כל דלת אשר ממנה יוצאים מן הדירה, גם לגינה, תיחשב כדלת חיצונים ולא פנימית, ועל כן רוחבה חייב להיות 90 ס"מ ולא 80 ס"מ. ליקוי זה מהווה סטייה מן התקנות. מקובלים עלי דבריה של כב' השופטת פלפל ומטעם זה אני מקבל את טענת התובע כי יש להרחיב את דלתות היציאה לחצר המשק בדירות התובעים, לרוחב מינימלי של 90 ס"מ, כאמור בתקנות. ב"כ התובעים הפנה שאלת הבהרה למומחה בעניין זה. בתשובתו העריך המומחה את עלות הרחבת הפתח מ – 78 ס"מ (כפי שבוצע) ל – 90 ס"מ, בסכום של 2,350 ש"ח לכל תובע. סכום זה יתווסף לכל תובע להערכת נזקו על פי חוות הדעת."
          
-   ת.א. 39320/99 - עזרי מרים ואח' נגד ארא חברה לעבודות הנדסה ובניין בע"מ, בית
המשפט השלום ת"א כב' השופטת אחימן יעל, פס"ד מיום 9/4/06.
 
למרות קביעת המומחה מטעם בית המשפט כי התקנה 3.05 המחייבת רוחב מינימלי של 90
ס"מ אינה חלה - על היציאות מהדירה מהסלון ומהמטבח, פסק בית המשפט בנגוד לדעתו -
כי התקנה מחייבת. 
      ציטוט: 
 
"כאמור, מסתייגים התובעים מקביעותיו של המומחה בנושא רוחב דלתות היציאה, לאחר שזה קבע כי לא קיים פגם ברוחב דלתות היציאה בהיותן יציאות משניות, עליהן לא חלה התקנה המחייבת רוחב מינימלי של 90 ס"מ הנתבעת טוענת בסיכומיה, כי, קביעתו של המומחה, היא קביעה התואמת את נוסח התקנה והרציונל העומד בבסיסה ולכן אין מקום לדחות את ממצאיו של המומחה בעניין זה. 
התובעים הפנו את בית המשפט בעניין זה לפסיקה מקבילה שניתנה בעניין בבתי משפט שונים ולפיה, יש לפרש את המונח "דלת יציאה" ככולל כל דלת יציאה מהבית. פרשנות זו, שאינה נסתרת בכל דרך שהיא, היא זו הסבירה לפי דעתי, מבחינת הגיונה של התקנה, ולכן, יש לקבל את טענת התובעים בעניין זה, למשגה שנפל בחוות דעתו של המומחה. המומחה לא אמד עלות תיקון ליקוי זה של רוחב היציאה ולפיכך, מבקש ב"כ התובעים לסמוך על הקביעה של המומחה מטעמם, שהועמדה על הסך של 3,725 ש"ח ליציאה מהסלון ועל סך של 2,500 ש"ח ליציאה מן המטבח. ליקוי זה, של רוחב היציאה המשנית מהסלון, מצוי בכל דירות התובעים, ואילו הליקוי של רוחב היציאה המשנית מהמטבח, מצוי בדירות התובעים 1, 2, 5, 6, ו-9 ו- 10 בלבד. בהתאם יש להוסיף על קביעת המומחה בעניין."
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים